Bliv godkendt som nyt tilbud

Ønsker I at blive godkendt som et nyt socialt tilbud, så er oplysningerne på denne side rettet til jer. Nedenfor kan I blandt andet finde oplysninger om, hvordan I udfylder og indsender ansøgningsskema via Tilbudsportalen samt aktuelle takster.

Ansøg digitalt for at blive godkendt som nyt tilbud

Det er obligatorisk for nye sociale tilbud, der søger om godkendelse, at ansøge digitalt via Tilbudsportalen.

Godkendelsesprocessen

Godkendelsesprocessen omkring nye tilbud omfatter bl.a. alle temaer i kvalitetsmodellen, herunder økonomi og virksomhedsforhold mv.

Hvis I vil læse mere om kvalitetsmodellen, herunder om dens temaer, kriterier og indikatorer henvises der til Bilag 1 i bekendtgørelse om Socialtilsyn. Bekendtgørelsen om Socialtilsyn kan findes på Retsinformation.dk.

Det kan være en fordel at henvende sig til Socialtilsyn Syd for dialog allerede i planlægningsfasen.  Se i øvrigt tjekliste for nyansøgere forneden.

Når vi har modtaget ansøgningen vil I modtage en opkrævning. Når opkrævningen er betalt, påbegyndes sagsbehandlingen af ansøgningen.

Se aktuelle takster forneden.

Særligt vedrørende økonomi

For tilbud som indsender ansøgning om nygodkendelse, skal socialtilsynet modtage følgende budgetter:

 • Driftsbudget for hele året — f.eks. for 16 ud af 20 pladser
 • 100%-budget for hele året — f.eks. for 20 ud af 20 pladser

Begge budgetter skal være udfyldt i skabelon fra Tilbudsportalen.

Hvis der udarbejdes afdelingsbudgetter, skal disse også fremsendes.

Det er kun driftsbudgettet, som skal uploades på Tilbudsportalen. Øvrigt materiale vedr. økonomi skal sendes til Socialtilsyn Syd. Private tilbud kan sende sikkert via Virk.dk og Offentlige tilbud kan sende sikkert via Socialtilsynsyd@fmk.dk 

Luk alle
Åben alle

Tjekliste for nyansøgere

Socialtilsyn Syd har ansvaret for at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud beliggende i kommunerne i Region Syddanmark og Frederiksberg Kommune.

Det drejer sig om sociale tilbud der er organiseret efter én eller flere af følgende paragraffer jf. Lov om Social Service;

 • Børne- og Ungehjem som opholdssted, efter § 43, stk. 1, nr. 6, jf. stk. 3,
 • Børne- og Ungehjem som døgninstitution, efter § 43, stk. 1, nr. 6, jf. stk. 3
 • Socialpædagogisk efterskole, efter § 43, stk. 1, nr. 7
 • Socialpædagogisk kostskole, efter § 43, stk. 1, nr. 7
 • Botilbud efter §§ 107, 108 og 108a
 • Kriscentre efter § 109
 • Forsorgshjem efter § 110
 • Botilbudslignende tilbud i form af hjælp og støtte efter §§ 83-87, §§ 97 og 98
 • Stofmisbrugsbehandlingstilbud efter §§ 101 og 101a
 • Alkoholbehandlingstilbud efter § 141 (Sundhedsloven)

 

Ansøgning om nygodkendelse 

Jo bedre en forberedelse I har gjort jer, inden I sender ansøgningen, des bedre udgangspunkt har Socialtilsyn Syd for at behandle jeres ansøgning.

Nedenfor er der udarbejdet en tjekliste, som I kan orientere jer i, inden I sender en ansøgning.

 • Orientér jer i kvalitetsmodellen og overvej, hvordan I planlægger at opfylde kvalitetskravene på henholdsvis indikator, - kriterie og tema niveau. Orientér jer i kvalitetsmodellen her
 • Afklar hvilken målgruppe (primær), I ønsker at blive godkendt til, og hvor mange pladser tilbuddet kan håndtere.
 • Tilbuddets fysiske rammer skal være klar – så godt som muligt – herunder også dokumentation på at de fysiske rammer er godkendt til formålet, tilbuddets rådighedsret over de fysiske rammer mv.
 • Relevante dokumenter skal kunne fremsendes/vises fx huslejekontrakt, plantegninger, CV, kompetencebeskrivelse mv.
 • Ved tilbud med bestyrelse – skal der foreligge en oversigt over bestyrelsesmedlemmer og fremsendes en vedtægt for tilbuddet.
 • Udfyld ansøgningsskemaet på Tilbudsportalen og vedlæg relevante bilag, herunder også budget.

 

Sagsbehandling

Socialtilsyn Syd har en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på ca. 12 uger, såfremt sagen er fuldt oplyst. Sagsbehandlingstiden kan dog variere fra sag til sag afhængig af de konkrete forhold i ansøgningen.

Når I har sendt jeres ansøgning via Tilbudsportalen, vil I blive opkrævet en takst for behandling af jeres ansøgning. Når denne er betalt, vil sagsbehandlingen påbegynde.

I vil umiddelbart efterfølgende blive kontaktet af os med henblik på at aftale et dialogmøde.
Et sådan møde vil typisk indebære besigtigelse af de fysiske rammer, gennemgang af jeres ansøgning ud fra kvalitetsmodellen samt gennemgang af relevante dokumenter, bilag mv.

Der aftales efterfølgende hvorvidt der skal afholdes flere dialogmøder eller fremsendes anden dokumentation, før end der træffes afgørelse om godkendelse.

Takster

De enkelte tilbud betaler for godkendelse og driftsorienteret tilsyn. Opkrævningen er baseret på omkostningsbaserede takster, der fastsættes på baggrund af tilbuddenes størrelse og tilsynsopgavens omfang.

Takstopkrævningen

Retningslinjerne for Socialtilsyn Syds takstopkrævning er fastlagt i bekendtgørelse om socialtilsyn. Taksterne fastsættes for ét år af gangen.

Opkrævningen er baseret på omkostningsbaserede takster, der fastsættes på baggrund af tilbuddenes størrelse og tilsynsopgavens omfang.

For tilbud efter servicelovens §§ 101 og 101 a samt sundhedslovens § 141 bliver det pladsantal, der danner grundlag for takstberegningen, fastsat som det samlede antal borgere tilbuddet forventer at kunne behandle i det kommende år, divideret med 10.

Socialtilsyn Syds takster for 2023

Takstkategori Nygodkendelse
0-7 pladser 26.222
8-24 pladser 31.466
25-49 pladser 52.443
50+ pladser 78.665


Socialtilsyn Syds takster for 2024

Takstkategori Nygodkendelse
0-7 pladser 26.183
8-24 pladser 31.419
25-49 pladser 52.365
50+ pladser 78.548


Taksten for nygodkendelse

Taksten for nygodkendelse skal betales af nye tilbud, der søger om at blive godkendt af Socialtilsyn Syd. Opkrævningen sker forud for behandlingen af ansøgningen. Når et nyt tilbud er blevet godkendt af Socialtilsyn Syd, skal tilbuddet betale den driftsorienteret tilsynstakst, gældende fra den første måned efter at tilbuddet er blevet godkendt.

Sociale tilbud på Tilbudsportalen

Her kan I læse om, hvordan I skal forholde jer som tilbud på Tilbudsportalen.

Nyt tilbud

Ansøger - som søger oprettelse og godkendelse af nyt tilbud - bliver oprettet af socialtilsynet i Tilbudsportalen. Efter oprettelsen udfylder I en indberetning på Tilbudsportalen.

Sociale tilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune skal henvende sig til Socialtilsyn Midt. Det er Socialtilsyn Midt, der godkender og fører tilsyn med sociale tilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Socialtilsyn Midts hjemmeside

Spørgsmål? Kontakt os

Østerågade 40
5672 Broby

Telefon 72 53 19 00

Skriv sikkert til os som privatperson

Skriv sikkert til os som virksomhed

Skriv sikkert til os som offentlig myndighed

Telefontider

Mandag-onsdag 9.00 - 12.00
           Torsdag 9.00 - 13.00
             Fredag LUKKET