Årsregnskab 2023 fra offentlige tilbud

Orientering til offentlige tilbud om årsregnskab 2023

Orientering om årsregnskab 2023

Socialtilsyn Syd ønsker hermed at orientere offentlige tilbud om indberetning af årsrapportnøgletal for 2023. Nedenfor samler tilsynet op på en række punkter, der har givet anledning til dialog med tilbuddene om årsrapporterne for 2022. Til sidst er der nyt om, at tilsynet – på efterspørgsel – har udarbejdet en skabelon til opgørelse og kvalitetssikring af nøgletal.

Fristen for indberetning af nøgletal vedrørende 2023 på Tilbudsportalen er den 1. maj 2024.

Årsrapport 2023 og kommunal/regional revisionsberetning

Alle offentlige tilbud samt private tilbud, som har en driftsaftale med en kommunalbestyrelse eller et regionsråd tilbud, skal udarbejde årsrapport 2023 (nøgletal), der skal indberettes på Tilbudsportalen senest den 1. maj 2024.

Kommunale og regionale driftsherrer skal jf. socialtilsynsloven § 18, stk. 8, desuden indsende den kommunale eller regionale revisionsberetning om revisionen af kommunens eller regionens regnskab til socialtilsynet.

Revisionsberetningen skal indsendes til Socialtilsyn Syds Hovedpostkasse socialtilsynsyd@fmk.dk

De nye nøgletal i årsrapporten pr. 2022

Tilsynet oplever stadig tvivl blandt tilbuddene om nogle af de nyeste nøgletal, der blev introduceret i rapporteringen pr. 2022, jf. §14 i bekendtgørelse om socialtilsyn.

Det drejer sig særligt om:

Nøgletal h) Samlet løn m.v. til øverste leder.

Øverste leder defineres som den øverste daglige leder af tilbuddet. Det vil sige at hvis der i tilbuddet både er en daglig øverste leder og en centerchef, så er det udelukkende omkostninger til den daglige øverste leder, som skal medtages. Oplysningen om samlet løn m.v. til øverste leder omfatter den samlede lønpakke, hvilket bl.a. omfatter den rene løn, tillæg o.l., pension og andre personalegoder, der f.eks. kunne være bonus, overskudsdeling, resultatløn og lign., firmabil, fri telefon og betalt computer på privatadressen. Sundhedsforsikring, fri avis, idræts- og motionstilbud o.l. er ligeledes elementer, som også vil kunne indgå som en del af lønpakken.

Oplysningen om den samlet løn m.v. til øverste leder er en oplysning i årsrapporten, som vurderes selvstændigt og uafhængigt af, om øverste leder er leder for flere tilbud. Det vil også sige, at oplysningen ikke automatisk indregnes i tilbuddets samlede lønomkostninger (nøgletal o).

Det betyder samtidig at den andel af lønomkostningen til øverste leder, som vedrører det konkrete tilbud skal medregnes under lønomkostninger til samlet ledelse (nøgletal i).

Nøgletal i) Lønomkostninger til samlet ledelse.

Alle omkostninger til den faglige, strategiske, økonomiske og daglige ledelse skal anføres under lønomkostninger til samlet ledelse – dette kan være den øverste leder, souschef, afdelingsleder mv. Det betyder jf. ovenfor, at lønomkostninger til øverste leder indgår i lønomkostninger til samlet ledelse. Leders lønomkostning skal alene indregnes i lønomkostninger til samlet ledelse og ikke fordeles til øvrige kategorier, hvis leder varetager flere funktioner i tilbuddet.

Dvs. hvis tilbuddet f.eks. har haft ansat 1 øverste leder og 1 souschef, som hver især har anvendt henholdsvis 0,8 årsværk og 0,5 årsværk på ledelse og resten af tiden på øvrige arbejdsopgaver f.eks. borgerrelateret arbejde, så skal tilbuddet indregne ALLE udgifter for de 2 ledere i lønomkostning til samlet ledelse. Derudover indregnes for alle omkostninger, herunder pension, ATP, sociale bidrag, feriepenge, evt. bidrag til barselsfond under lønomkostninger.

Nøgletal m) Omkostninger til ikke-fastansat borgerrelateret personale.

Socialstyrelsen har udarbejdet vejledning om definition af ikke-fastansat personale:

Faldgruber og opdateret guide til nøgletal

Socialtilsyn Syd vil derudover gøre opmærksom på et par faldgruber, som tilsynet har noteret sig i forbindelse med behandling af årsrapporterne for 2022:

Nøgletal r) Borgerelaterede omkostninger

Der er noteret en del tilfælde, hvor løn til Borgerrettet personale blev indarbejdet i Borgerrelaterede omkostninger og dermed blev indregnet to gange. Dette har også påvirket sammenhængen i nøgletallene, hvor de borgerrelaterede omkostninger har fyldt uforholdsmæssigt meget. Dette er adresseret i Socialstyrelsens opdaterede guide vedrørende nøgletal (link nedenfor).

Nøgletal q) Samlede administrationsomkostninger opgjort i procent i forhold til omsætningen.
Ligeledes har tilsynet noteret en del tilfælde, hvor tilbud/driftsherrer ikke får indregnet indirekte omkostninger i form af administrativt overhead og/eller omkostninger vedrørende arbejdsskadeforsikringer, m.v. i nøgletallet.

Nøgletal s) Ejendomsomkostninger.

Her har tilsynet noteret en del tilfælde, hvor ejendomsomkostninger i form af afskrivning af ejendom/driftsapparat og forrentning af kapitaludlæg ikke bliver indregnet i opgørelsen af nøgletallet.

Sidst men ikke mindst har tilsynet modtaget en del årsrapporter, hvor nøgletal, der indberettes som en procentandel af omsætningen, i stedet blev indberettet som absolutte beløb.

Socialstyrelsen har opdateret guide vedrørende udarbejdelse af nøgletal:

Værktøj til beregning og egenkontrol af nøgletal i årsrapporten

Der har fra flere sider været efterspurgt en opdatering af det hidtidige værktøj til beregning af enkelte af nøgletallene.

Socialtilsyn Syd har valgt at udarbejde en version, der korresponderer med tilsynets kvalitetssikring af nøgletallene – således, at tilbud/driftsherrer har let adgang til at egenkontrollere nøgletal – og ved at sammenstille med det godkendte budget lettere kan fejlsøge – inden upload.