Plejefamilie i drift

Hvis I allerede er i drift som godkendt plejefamilie, så er oplysningerne på denne side rettet til jer.

Nedenfor kan I blandt andet finde informationer om, hvordan Socialtilsyn Syd fører driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, samt oplysninger om, hvordan I ansøger om ændring henholdsvis fravigelse af godkendelsesgrundlaget.

Luk alle
Åben alle

Driftsorienteret tilsyn

Socialtilsyn Syd fører driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, herunder anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg.

Driftsorienteret tilsyn

Ved driftsorienteret tilsyn vurderer Socialtilsyn Syd, om plejefamilien opfylder kvalitetsmodellens indikatorer og kriterier. Socialtilsyn Syd fører således driftsorienteret tilsyn med plejefamilier for at sikre, at plejefamilierne fortsat har den fornødne kvalitet og opfylder de faglige og økonomiske betingelser for godkendelse.

Tilrettelæggelsen af driftsorienteret tilsyn tager altid udgangspunkt i de oplysninger, som Socialtilsyn Syd er i besiddelse af om den konkrete plejefamilie. 

Socialtilsyn Syd vurderer konkret, hvilke oplysninger der er nødvendige for at kunne gennemføre det driftsorienterede tilsyn.

Anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg

Både anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg har til formål at sikre, at plejefamilien fortsat har den fornødne kvalitet.

Tilsynsbesøgene skal være dialogbaserede og kvalitetsudviklende.

Kvalitetsmåling i plejefamilie

Her kan du læse om, hvordan Socialtilsyn Syd måler kvaliteten i plejefamilier på baggrund af kvalitetsmodellen, som er udarbejdet af Socialstyrelsen.

Kvalitetsmodellen

Socialtilsyn Syd anvender kvalitetsmodellen, når kvaliteten i plejefamilier vurderes. Socialtilsyn Syd anvender modellen både i forbindelse med tilsynsbesøg og ved nye ansøgninger.

Kvalitetsmodellen er en ramme og et redskab, der giver plejefamilien og socialtilsynet mulighed for dialog på et systematisk grundlag.

De 7 temaer i kvalitetsmodellen

Kvalitetsmodellen indeholder 7 temaer:

 1. Uddannelse og beskæftigelse
 2. Selvstændighed og relationer
 3. Målgrupper, metoder og resultater
 4. Sundhed og trivsel
 5. Organisation og ledelse
 6. Kompetencer
 7. Fysiske rammer

For hvert tema er der en række kriterier og indikatorer på kvalitet, som skal anvendes i bedømmelsen af, om plejefamilien har den fornødne kvalitet. Socialtilsynet kan alene godkende plejefamilier, som efter den samlede vurdering har den fornødne kvalitet.

Vil du vide mere om kvalitetsmodellen?

Hvis du vil læse mere om kvalitetsmodellen, herunder om dens temaer, kriterier og indikatorer henvises der til Bilag 2 i bekendtgørelse om socialtilsyn.

Bekendtgørelsen om socialtilsyn kan findes på Retsinformation.dk.

Magtanvendelse

Specialiserede plejefamilier

Specialiserede plejefamilier er den eneste plejefamilietype, der under visse betingelser kan anvende magt efter voksenansvarsloven.

Indberetninger om magtanvendelser skal sendes til:

 1. Den anbringende kommune, dvs. den kommune der har ansvaret for borgerens ophold hos plejefamilien
 2. Socialtilsyn Syd, der fører det driftsorienterede tilsyn

Den specialiserede plejefamilie skal inden for 24 timer registrere hændelsen. Plejebarnet, der har været involveret i hændelsen, skal gøres bekendt med registreringen og have mulighed for at lave sin egen beskrivelse af hændelsesforløbet.

Det udfyldte skema sendes uden ugrundet ophold til kommunalbestyrelsen i den anbringende kommune samt til indehaveren af forældremyndigheden. Ved månedens udgang sendes en kopi af indberetningen tillige til Socialtilsyn Syd.

Socialtilsyn Syd vurderer, om indberetningerne giver anledning til tilsynsmæssige overvejelser, herunder om der er mønstre i indberetningerne, som giver anledning til en dialog om plejefamiliens pædagogiske praksis.

Specialiserede plejefamilier skal anvende indberetningsskema bilag 1b, som findes på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside. Det er et krav, at dette skema anvendes.

Når du har udfyldt skemaet, kan du direkte via borger.dk sende indberetningen.

 

Plejefamiliens økonomi

Her kan du læse om tro- og loveerklæring samt den årlige stikprøvekontrol.

Tro- og loveerklæring

I forbindelse med det driftsorienterede tilsyn vil I blive bedt om, at underskrive en tro- og loveerklæring. Erklæringen er en del af den løbende godkendelse, hvor I som plejefamilie skriver under på, at I har en stabil økonomi.

Underskriv tro- og loveerklæring her

 

Stikprøvekontrol

Som led i tilsynsarbejdet og Socialtilsyn Syds forpligtigelse til at føre tilsyn med jeres økonomi udtager vi årligt et antal plejefamilier til en grundigere gennemgang af økonomien. Dette er med henblik på at sikre, at økonomien fortsat giver grundlag for en stabil anbringelse. Til dette formål indhenter Socialtilsyn Syd relevant dokumentation fra plejefamilien. I forbindelse med stikprøvekontrollen anmoder vi om årsopgørelser og en opgørelse over jeres faste udgifter.

Indberet økonomiske oplysninger

Oplys om ændring

Opdater oplysninger på Tilbudsportalen

Plejefamilier er forpligtet til løbende at opdatere oplysninger om plejefamilien på Tilbudsportalen.

Plejefamilier skal selv indberette oplysninger om plejefamilien på Tilbudsportalen.

I praksis betyder det, at plejefamilier skal holde oplysningerne på Tilbudsportalen opdateret.

Tilbudsportalen

Bemærk: Hvis I ønsker ændring af jeres godkendelse, udfyldes skemaet Ansøgning om ændring af godkendelse. I kan ikke ansøge om denne ændring pr. mail eller tlf.

Ansøgningsskema - ændring af godkendelse 

­

Opdater oplysninger til Socialtilsynet

Pleje- og aflastningsfamilier skal indberette oplysninger omkring aktuelle forhold.

Oplysninger er vigtige for vores tilsynsarbejde, da oplysningerne skal sikre, at vores sagsbehandling er tilstrækkelig belyst

Oplysningsskema - ændring af aktuelle forhold

Søg om ændring af godkendelse

Ændringer i en eksisterende plejefamilies godkendelse skal godkendes af Socialtilsyn Syd.

Ændringer i en eksisterende plejefamilies godkendelse

Ændringer vedrørende en plejefamilies godkendelse skal godkendes af Socialtilsyn Syd. Ændringerne gælder først fra den dag, Socialtilsyn Syd har godkendt dem.

Plejefamilier bedes udfylde skemaet "Ansøgning om ændring af godkendelse". Ansøgningen skal indsendes til Socialtilsyn Syn via borger.dk.

Ansøgningsskema - ændring af godkendelse 

Ændringer kan eksempelvis være:

 • Udvidelse/reduktion af målgruppe eller belastningsgrad
 • Nyt antal pladser
 • Skilsmisse
 • Ny samlever
 • Ny adresse/fysisk ramme
 • En plejeforælders død
 • Ønske om familieanbringelse

Skilsmisse

I tilfælde af skilsmisse skal plejeforældrene i fællesskab ansøge om ændring af godkendelse, dvs. at der kun skal indsendes én ansøgning.

Send direkte via Borger.dk.

 

Fravigelse fra godkendelsesgrundlag

I nogle tilfælde er der mulighed for at få godkendt en fravigelse fra godkendelsesgrundlaget, hvilket kræver at I ansøger om det, hvorefter Socialtilsyn Syd træffer en afgørelse.

Søg om fravigelse fra godkendelsesgrundlaget


Der er mulighed for at få godkendt en fravigelse fra godkendelsesgrundlaget. Dette kræver, at I ansøger om det, hvorefter Socialtilsyn Syd vil træffe en afgørelse. I skal anvende skemaet Ansøgningsskema - fravigelse fra godkendelsesgrundlaget.

Ansøgningsskema - fravigelse fra godkendelsesgrundlaget

Ansøgningsskemaet har til formål at oplyse om grundlaget for den fravigelse fra godkendelsen, som plejefamilien anmoder om Socialtilsyn Syds godkendelse af.

Efter modtagelse af ansøgningen vurderer Socialtilsyn Syd, om der er behov for supplerende oplysninger for at kunne behandle anmodningen og træffer herefter afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Akutbestemmelse

Akut anbringelse af borgere i plejefamilier, som ikke er godkendt af socialtilsynet

I tilfælde hvor der ikke kan findes et egnet godkendt tilbud, kan en kommune i akutsituationer træffe afgørelse om at anbringe en borger i en ikke godkendt plejefamilie eller et ikke godkendt tilbud i op til 3 uger, jf. servicelovens § 4, stk. 4.

Hvis der efter de 3 uger er behov for forlængelse, kan socialtilsynet, når særlige grunde taler for det, træffe afgørelse om, at tilbud og plejefamilier, som ikke er godkendt af socialtilsynet, kan anvendes i yderligere 3 uger, jf. lov om socialtilsyn § 5, stk. 6.

Akutbestemmelsen finder alene anvendelse på plejefamilier og tilbud, som ikke er godkendt af Socialtilsyn Syd, og således ikke for plejefamilier og tilbud i drift.

Hvis en kommune vurderer, at der er behov for forlængelse, fremsendes ansøgning om forlængelse til Socialtilsyn Syd. Der er ikke formkrav til ansøgningen, men den skal vedlægges dokumentation for:

 • At der er truffet afgørelse om akut anbringelse efter servicelovens § 4, stk. 4
 • Hvilke særlige grunde, der er årsag til den ønskede forlængelse

Socialtilsyn Syd skal altid orienteres af handlekommunen, når en borger anbringes akut i en plejefamilie eller et tilbud.

Orientering og ansøgning til Socialtilsyn Syd skal ske via digital post.

Plejefamilier og tilbud i drift

Hvis en kommune ønsker at anvende en allerede godkendt plejefamilie eller et allerede godkendt tilbud til en borger, som f.eks. tilhører en anden målgruppe, end det, som plejefamilien eller tilbuddet er godkendt til, skal plejefamilien eller tilbuddet ansøge om en ændring af godkendelsen. 

Ansøgningsskema - ændring af godkendelse

Hvis en plejefamilie eller tilbud ikke umiddelbart kan godkendes til en ændring, kan der undtagelsesvis meddeles fravigelse fra godkendelsen. 

Ansøgningsskema - fravigelse fra godkendelsesgrundlaget

 

Spørgsmål? Kontakt os

Socialtilsyn Syd

Østerågade 40
5672 Broby

Telefon 72 53 19 00

Skriv sikkert til os

Telefontider

Mandag-onsdag 9.00 - 12.00
           Torsdag 9.00 - 13.00
            Fredag LUKKET