Årsregnskab 2023 fra private tilbud

Orientering til private tilbud om årsregnskab 2023

Orientering om årsregnskab 2023

Ved seneste ændring af lov om socialtilsyn der trådte i kraft 1. februar 2022, blev det økonomiske tilsyn styrket. Baseret dels på erfaringerne fra regnskab 2022, og dels på vores drøftelser med de øvrige socialtilsyn vurderer vi som socialtilsyn, at det vil være relevant for flere af de tilbud, der er underlagt vores tilsyn, at modtage et informationsbrev. Informationsbrevets hovedpointer er søgt ensartet med de øvrige socialtilsyn.

Der sendes informationsbrev til alle private tilbud underlagt vores tilsyn. Dette betyder, at indholdet vil være mere relevant for nogle end for andre, men det er vores håb, at informationsbrevet kan være med til at forklare reglerne, og orientere om, hvad vi som socialtilsyn finder vigtigt at tydeliggøre.

Indsendelse af årsregnskab og revisionsprotokol

Revisor skal fremsende det reviderede årsregnskab og revisionsprotokollat (inklusive revisionsskema) til socialtilsynet umiddelbart efter færdiggørelsen af revisionen.

Materialet skal fremsendes til økonomikontorets postkasse på e-mail: STS-Oekonomi-vp@fmk.dk

Indhold i tilbuddets årsregnskab

Nedenstående skal fremgå af revisors påtegning i årsregnskabet:

  • Revisionen er udført i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik.
  • Revisionen er udført efter standarderne om offentlig revision, herunder skal det specifikt fremgå, at revisionen er foretaget på baggrund af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 2664 af 28/12 - 2021 om revision af regnskaber for private tilbud, foreninger og private virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn (revisionsbekendtgørelsen).
  • Der er foretaget finansiel og juridisk-kritisk revision samt forvaltningsrevision.

Der skal være en beskrivelse af, hvilke forhold revisor har undersøgt og lagt til grund for vurdering af, at virksomheden er going concern.

I resultatopgørelsen skal der være sammenligningstal til sidste år, og samtidig kan der med fordel være sammenligningstal til det af socialtilsynet godkendte budget. Dette så udviklingen i resultatopgørelsen fra sidste år, samt afvigelser til det godkendte budget, er tydelig for socialtilsynet.
Der skal i resultatopgørelsen og tilhørende noter være en klar adskillelse af aktiviteter, som ligger inden for det godkendte tilbud, og eventuelle aktiviteter, som ikke vedrører det godkendte tilbud. Det skal hertil bemærkes, at nøgletallene i årsregnskab og årsrapport på Tilbudsportalen, samt revisors vurdering af afvigelser mellem regnskab og det godkendte budget, udelukkende skal foretages på baggrund af aktiviteter i det godkendte tilbud.

Der skal i noterne være sammenligningstal til sidste år, ligesom det vil være en fordel, at sammenligningstal til det af socialtilsynet godkendte budget også fremgår. Dette giver socialtilsynet indsigt i udviklingen fra sidste år, samt eventuelle afvigelser til det godkendte budget.

Der skal være noter til alle væsentlige poster i årsregnskabet.

Regnskabsnøgletal på Tilbudsportalen

Private tilbud skal indberette årsrapportnøgletallene på Tilbudsportalen senest den 1. juli i året efter det kalenderår, årsrapporten vedrører. Årsrapportnøgletallene på Tilbudsportalen skal udarbejdes på baggrund af ”Guide til tilbud – Indberetning af årsrapportnøgletal på Tilbudsportalen”.

Ved den afsluttende revision af regnskaber for private tilbud skal revisor påse, at de økonomiske nøgletal, der er oplyst af tilbuddet i tilbuddets årsrapport på Tilbudsportalen, er i overensstemmelse med tilbuddets regnskab jf. § 5, punkt 6 i revisionsbekendtgørelsen.

Det er dermed en del af revisionen at sikre korrekte og retvisende nøgletal på Tilbudsportalen. Revisor kan med fordel dokumentere dette i form af en opgørelse af nøgletallene i regnskabet eller revisionsprotokollen.

Indhold i revisionsprotokollen

Revisionsprotokollen bør efter det indledende afsnit indeholde et afsnit, som omhandler opfølgning på sidste års bemærkninger og anbefalinger. Et sådan afsnit bør omhandle, hvilke bemærkninger og anbefalinger revisor havde i forhold til revisionen af forrige regnskabsår, samt hvordan ledelsen har fulgt op på de pågældende bemærkninger og anbefalinger. Herved får socialtilsynet, ved gennemgang af indeværende års revisionsprotokollat, indsigt i sammenhængen mellem sidste års årsregnskab og revisionsprotokollat, samt indeværende års årsregnskab og revisionsprotokollat.

Særligt vedrørende juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Der skal jf. SOR 6 og 7 for henholdsvis juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision være en oversigt over, hvilke plantemaer, som har været udvalgt de seneste 5 år, samt om revisor har haft bemærkninger hertil.

Under skemaet med plantemaer bør revisor for regnskabsåret rapportere om de specifikke handlinger, som revisor har foretaget ved gennemgangen af de udvalgte plantemaer og resultatet heraf.
Det fremgår af revisionsbekendtgørelsens § 11, stk. 2, at revisor specifikt skal oplyse om revisors arbejdshandlinger, samt vurdering og konklusioner vedrørende sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

Det er afgørende for socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomi, at ovenstående afsnit fremgår af revisionsprotokollatet.

Særligt vedrørende revisionsskema

Særskilt skema, jf. bilag 1 i revisionsbekendtgørelsen, skal indgå i revisionsprotokollatet jf. § 5 stk. 4 i revisionsbekendtgørelsen jf. § 18, stk. 9 i lov om socialtilsyn.

Det fremgår af revisionsskemaet, at revisor skal påse det enkelte punkt (ja/nej). Ved dette menes, om revisor har påset punktet, og ikke om tilbuddet har efterlevet punktet.

Det fremgår af revisionsskemaet, at revisor skal anføre konklusion til hvert enkelt punkt. Her bør der enten være en fyldestgørende konklusion i revisionsskemaet, herunder angivne revisionshandlinger, som fører til konklusionen. Alternativt skal der være en konklusion med specifik henvisning til et fyldestgørende beskrevet punkt i revisionsprotokollatet.

Det vil dermed være tilstrækkeligt at angive konklusion med henvisning til f.eks. punkt 47 i revisionsprotokollatet. Det vil derimod ikke være tilstrækkeligt at angive konklusion med henvisning til et angivet sidetal som f.eks. 191-196.

Særligt vedrørende afvigelser mellem budget og regnskab

Ved den afsluttende revision af regnskaber for private tilbud skal revisor påse, at regnskabet ikke afviger væsentligt fra det af socialtilsynet godkendte budget jf. § 5, punkt 2 i revisionsbekendtgørelsen.

Socialtilsynet godkender tilbuddets budget for kalenderåret. Socialtilsynets godkendte budget fremgår af Tilbudsportalen.

Socialtilsynet mener, at indarbejdelse af budgettet i årsregnskabet er en forudsætning for at kunne vurdere, om afvigelser skyldes tilbuddets manglende indsigt i tilbuddets økonomiske udvikling, eller om afvigelserne skyldes bevidst valg fra tilbuddet om at afvige fra socialtilsynets godkendte budget.

De forudsætninger, der ligger til grund for socialtilsynets godkendelse af tilbuddets budget, bør revisor ligeledes lægge til grund, når det påses, om regnskabet afviger væsentligt fra socialtilsynets godkendte budget.

Revisor bør som minimum afdække og redegøre for afvigelser mellem regnskab og budget på hovedpostniveau. Hvis afvigelsen på hovedposten er væsentlig, kan det være relevant for revisor at undersøge afvigelserne på underposter for at sikre en fyldestgørende afrapportering.

Lovgrundlag

Lov om socialtilsyn (LBK nr. 1109 af 01/07/2022)
Bekendtgørelse om socialtilsyn (BEK nr. 1490 af 06/12/2023)
Bekendtgørelse om revision af regnskaber (BEK nr. 2664 af 28/12/2021)