Tilbud i drift

Hvis I allerede er i drift som godkendt socialt tilbud, så er oplysningerne på denne side rettet til jer.

Nedenfor kan I blandt andet finde informationer om, hvordan Socialtilsyn Syd fører driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud, og hvordan I skal forholde jer til magtanvendelser og tilbuddenes økonomi. I kan endvidere finde information om de aktuelle takster, samt oplysninger om, hvordan I ansøger om ændring henholdsvis fravigelse fra godkendelsesgrundlaget.

Luk alle
Åben alle

Driftsorienteret tilsyn

Socialtilsyn Syd fører driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud, herunder anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg.

Driftsorienteret tilsyn

Ved driftsorienteret tilsyn vurderer Socialtilsyn Syd, om tilbuddet opfylder kvalitetsmodellens indikatorer og kriterier. Socialtilsyn Syd fører således driftsorienteret tilsyn med tilbud for at sikre, at tilbuddene fortsat har den fornødne kvalitet og opfylder de faglige, økonomiske og organisatoriske betingelser for godkendelse.

Tilrettelæggelsen af driftsorienteret tilsyn tager altid udgangspunkt i de oplysninger, som Socialtilsyn Syd er i besiddelse af om det konkrete tilbud.

Socialtilsyn Syd vurderer konkret, hvilke oplysninger der er nødvendige for at kunne gennemføre det driftsorienterede tilsyn.

Anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg

Både anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg har til formål at sikre, at tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet. Tilsynsbesøgene skal være dialogbaserede og kvalitetsudviklende.

Uanmeldte tilsynsbesøg tilrettelægges altid, så der udvises hensyn til de borgere, der bor i tilbuddet.

Kvalitetsmåling i sociale tilbud

Her kan du læse om, hvordan Socialtilsyn Syd måler kvaliteten i sociale tilbud på baggrund af kvalitetsmodellen, som er udarbejdet af Socialstyrelsen.

Kvalitetsmodellen

Socialtilsyn Syd anvender kvalitetsmodellen, som er udarbejdet af Socialstyrelsen, når Socialtilsyn Syd vurderer tilbuddenes kvalitet. Kvalitetsmodellen anvendes både i forbindelse med nye ansøgninger og ved tilsynsbesøg.

Kvalitetsmodellen er en ramme og et redskab, der giver tilbuddet og socialtilsynet mulighed for dialog på et systematisk grundlag.

De 7 temaer i kvalitetsmodellen

Kvalitetsmodellen indeholder 7 temaer:

 1. Uddannelse og beskæftigelse
 2. Selvstændighed og relationer
 3. Målgrupper, metoder og resultater
 4. Sundhed og trivsel
 5. Organisation og ledelse
 6. Kompetencer
 7. Fysiske rammer

For hvert tema er der en række kriterier og indikatorer på kvalitet, som socialtilsynet skal anvende i bedømmelsen af, om tilbuddet har den fornødne kvalitet. Socialtilsynet kan alene godkende tilbud, som efter den samlede vurdering har den fornødne kvalitet.

Vil du vide mere om kvalitetsmodellen?

Hvis du vil læse mere om kvalitetsmodellen, herunder om dens temaer, kriterier og indikatorer henvises der til Bilag 1 i bekendtgørelse om socialtilsyn. Bekendtgørelsen om socialtilsyn kan findes på Retsinformation.dk.

Magtanvendelser

Socialtilsyn Syd skal som tilsynsmyndighed modtage indberetninger om magtanvendelser.

Indberetninger om magtanvendelser

Socialtilsyn Syd skal som tilsynsmyndighed modtage indberetninger om:

 • Magtanvendelse udøvet over for anbragte børn og unge i botilbud
 • Magtanvendelse udøvet over for anbragte børn og unge i specialiserede plejefamilier, jf. servicelovens § 66, stk. 1, nr. 3
 • Optagelse i særlige botilbud uden samtykke og magtanvendelse udøvet over for voksne i forbindelse med foranstaltninger efter serviceloven
 • Indgreb efter serviceloven over for personer med nedsat psykisk funktionsevne, som er anbragt i en boform efter serviceloven eller på et anbringelsessted efter serviceloven


Tilbud skal sende indberetninger om magtanvendelse til:

 • Den handlende kommune, dvs. den kommune der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet
 • Evt. driftsherren, dvs. den driftsansvarlige kommunalbestyrelse eller regionsråd og
 • Socialtilsyn Syd, der fører det driftsorienterede tilsyn

Socialtilsyn Syd vurderer, om indberetningen giver anledning til tilsynsmæssige overvejelser, herunder om der er mønstre i indberetningerne, som giver anledning til dialog om særligt tilbuddenes pædagogiske forebyggelse af magtanvendelse.

Socialtilsyn Syd sender hvert kvartal en kvittering til de tilbud, der har indberettet magtanvendelse i de foregående tre måneder, men der gives ikke en tilbagemelding på den enkelte indberetning.


Tilbud skal anvende nedenstående skemaer:

Voksenområdet

Børn- og ungeområdet

Det er et krav, at disse skemaer anvendes.

Når du har udfyldt skemaet, kan du direkte via virk.dk sende indberetningen.

Tilbuddenes økonomi

Her kan du læse om, hvordan Socialtilsyn Syd fører tilsyn med tilbuddenes økonomi.

Tilsyn med tilbuddenes økonomi

Økonomi indgår i socialtilsynets tilsyn. Der stilles derfor nogle krav og forudsætninger til kvaliteten af tilbuddenes budget og regnskab. Disse krav og forudsætninger skal være med til at sikre en bæredygtig økonomi i tilbuddene.

Budget

Budgetter for det kommende budgetår skal indsendes til Socialtilsyn Syd senest den 1. oktober før budgetårets begyndelse for private tilbud og den 15. november før budgetårets begyndelse for offentlige tilbud.

Tilbud skal indberette budget via budgetskemaet på Tilbudsportalen.

Årsregnskab

Private tilbud skal indsende revideret intern årsregnskab/årsrapport med tilhørende revisionsprotokollat til Socialtilsyn Syd via sikkerpost@fmk.dk.
Fristen for indsendelse er den 1. juli i året efter regnskabsårets udløb.

Årsrapport

Både private og offentlige tilbud skal indsende en ”årsrapport” som består af en række nøgletal.

Fristen for offentlige tilbud er den 1. maj i året efter regnskabsårets udløb.

Fristen for private tilbud er den 1. juli i året efter regnskabsårets udløb.

Indberetningen foregår via Tilbudsportalen.

 

Sociale tilbud på Tilbudsportalen

Her kan I læse om, hvordan I skal forholde jer som tilbud på Tilbudsportalen.

Eksisterende tilbud

Det er vigtigt, at oplysningerne bliver tastet korrekt ind og afspejler de faktiske forhold, da de skal bruges i forbindelse med tilsyn.

Vær opmærksom på, at det er en minimumsindberetning. Det er derfor kun dele af indberetningen på Tilbudsportalen, som godkendes af Socialtilsyn Syd.

Søg om ændring af godkendelse

Tilbud bedes indsende et ansøgningsskema til Socialtilsyn Syd og oplyse om og begrunde de ændringer, som ønskes godkendt.

g om ændring af godkendelsen

Et tilbud kan ikke foretage dispositioner, der afviger fra godkendelsen, uden Socialtilsyn Syds forudgående godkendelse. Tilbud bedes derfor indsende et ansøgningsskema til Socialtilsyn Syd og oplyse om og begrunde de ændringer, som ønskes godkendt.

Ansøgningsskema - ændring af godkendelse

Send ansøgningsskemaet så tidligt som muligt. Ændringer gælder først fra den dag, Socialtilsyn Syd har godkendt dem.

Ændringer ved et eksisterende tilbud kan eksempelvis være:

 • juridisk grundlag
 • antal pladser
 • fysiske rammer
 • ny målgruppe eller udvidelse af målgruppe

Væsentlig ændring

Først når Socialtilsyn Syd har modtaget jeres ansøgning, kan det konstateres, om der er tale om en væsentlig ændring. Væsentlige ændringer vil resultere i opkrævning af en særlig takst, og væsentlige ændringer medfører som udgangspunkt, at der skal indleveres nye budgetter, idet Socialtilsyn Syd skal foretage en ny vurdering af tilbuddets økonomiske kvalitet.

Hvis de ønskede ændringer er så væsentlige, at der skal foretages en delvis ny godkendelse, medfører dette en særlig takst. Se takster forneden.

Indsendelse af budgetter

Hvis Socialtilsyn Syd vurderer, at det er nødvendigt i forhold til vurdering af tilbuddets økonomi, vil socialtilsynet anmode om nye budgetter i form af revideret driftsbudget og 100 % belægningsbudget.

Revideret driftsbudget

Et revideret driftsbudget skal afspejle den hidtidige drift og den forventede drift, efter ændringen er trådt i kraft.

100 % belægningsbudget

Et 100 % belægningsbudget skal udarbejdes med udgangspunkt i, at der for hele budgetåret er fuld belægning i overensstemmelse med den ændring, der ønskes.

Fravigelse fra godkendelsesgrundlag

I nogle tilfælde er der mulighed for at få godkendt en fravigelse fra godkendelsesgrundlaget, hvilket kræver at I ansøger om det, hvorefter Socialtilsyn Syd træffer en afgørelse.

Søg om fravigelse fra godkendelsesgrundlaget

Der er mulighed for at få godkendt en fravigelse fra godkendelsesgrundlaget. Dette kræver, at I ansøger om det, hvorefter Socialtilsyn Syd vil træffe en afgørelse. I skal anvende skemaet Ansøgningsskema - fravigelse fra godkendelsesgrundlaget.

Ansøgningsskema - fravigelse fra godkendelsesgrundlaget

Ansøgningsskemaet har til formål at oplyse om grundlaget for den fravigelse fra godkendelsen, som tilbuddet anmoder om Socialtilsyn Syds godkendelse af.

Efter modtagelse af ansøgningsskemaet vurderer Socialtilsyn Syd, om der er behov for supplerende oplysninger for at kunne behandle anmodningen og træffer herefter afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Akutbestemmelse

Akut anbringelse af borgere i tilbud, som ikke er godkendt af socialtilsynet.

I tilfælde hvor der ikke kan findes et egnet godkendt tilbud, kan en kommune i akutsituationer træffe afgørelse om at anbringe en borger i en ikke godkendt plejefamilie eller et ikke godkendt tilbud i op til 3 uger, jf. servicelovens § 4, stk. 4.

Hvis der efter de 3 uger er behov for forlængelse, kan socialtilsynet, når særlige grunde taler for det, træffe afgørelse om, at tilbud og plejefamilier, som ikke er godkendt af socialtilsynet, kan anvendes i yderligere 3 uger, jf. lov om socialtilsyn § 5, stk. 6.

Akutbestemmelsen finder alene anvendelse på plejefamilier og tilbud, som ikke er godkendt af Socialtilsyn Syd, og således ikke for plejefamilier og tilbud i drift.

Hvis en kommune vurderer, at der er behov for forlængelse, fremsendes ansøgning om forlængelse til Socialtilsyn Syd. Der er ikke formkrav til ansøgningen, men den skal vedlægges dokumentation for:

 • At der er truffet afgørelse om akut anbringelse efter servicelovens § 4, stk. 4
 • Hvilke særlige grunde, der er årsag til den ønskede forlængelse

Socialtilsyn Syd skal altid orienteres af handlekommunen, når en borger anbringes akut i en plejefamilie eller et tilbud.

Orientering og ansøgning til Socialtilsyn Syd skal ske via digital post.

Plejefamilier og tilbud i drift

Hvis en kommune ønsker at anvende en allerede godkendt plejefamilie eller et allerede godkendt tilbud til en borger, som f.eks. tilhører en anden målgruppe, end det, som plejefamilien eller tilbuddet er godkendt til, skal plejefamilien eller tilbuddet ansøge om en ændring af godkendelsen. 

Ansøgningsskema - ændring af godkendelse

Hvis en plejefamilie eller tilbud ikke umiddelbart kan godkendes til en ændring, kan der undtagelsesvis meddeles fravigelse fra godkendelsen.

Ansøgningsskema - fravigelse fra godkendelsesgrundlaget

Takster

De enkelte tilbud betaler for godkendelse og driftsorienteret tilsyn. Opkrævningen er baseret på omkostningsbaserede takster, der fastsættes på baggrund af tilbuddenes størrelse og tilsynsopgavens omfang.

Takstopkrævningen

Retningslinjerne for Socialtilsyn Syds takstopkrævning er fastlagt i bekendtgørelse om socialtilsyn. Taksterne fastsættes for ét år af gangen.

Opkrævningen er baseret på omkostningsbaserede takster, der fastsættes på baggrund af tilbuddenes størrelse og tilsynsopgavens omfang.

For tilbud efter servicelovens §§ 101 og 101 a samt sundhedslovens § 141 bliver det pladsantal, der danner grundlag for takstberegningen, fastsat som det samlede antal borgere tilbuddet foventer at kunne behandle i det kommende år, divideret med 10.

Socialtilsyn Syds takster for 2023

Takstkategori

Tilsyn

Nygodkendelse

Væsentlig ændring

0-7 pladser

37.906

26.222

7.480

8-24 pladser

45.487

31.466

8.976

25-49 pladser

75.811

52.443

14.961

50+ pladser

113.717

78.665

22.441

 

Socialtilsyn Syds takster for 2024

Takster alm. tilbud

Tilsyn

Nygodkendelse

Væsentlig ændring

0-7 pladser

38.158

26.183

7.506

8-24 pladser

45.790

31.419

9.008

25-49 pladser

76.317

52.365

15.013

50+ pladser

114.475

78.548

22.519

 

Takster SL §66, stk. 1, nr. 8 kostskoler

Tilsyn

0-7 pladser

 

8-24 pladser

38.664

25-49 pladser

64.439

50+ pladser

96.659


Taksten for driftsorienteret tilsyn

Taksten for driftsorienteret tilsyn skal betales af alle private og offentlige tilbud, der er omfattet af Socialtilsyn Syds tilsyn. Taksten opkræves én gang årligt i første kvartal.

Taksten for væsentlig ændring

Taksten for væsentlig ændring af eksisterende godkendelse skal betales af allerede godkendte tilbud, hvis der skal foretages en delvis ny godkendelse på grund af væsentlige ændringer i det grundlag, tilbuddet allerede er godkendt på. Opkrævningen sker, når Socialtilsyn Syd har afgjort, at der er tale om en væsentlig ændring. Efterfølgende vil sagsbehandlingen påbegynde.

Taksten for skærpet tilsyn

Taksten for skærpet tilsyn skal betales af de tilbud, som Socialtilsyn Syd har afgjort skal underlægges skærpet tilsyn. Den skærpet tilsynstakst udgør 10 % af den ordinære takst pr. påbegyndt måned, som afgørelsen om skærpet tilsyn omfatter.

Tillægstakster

Tillægstakster kan efter en konkret vurdering pålægges tilbud med flere afdelinger, og tilbud hvor tilsynsopgaven har været særligt ressourcekrævende

Spørgsmål? Kontakt os

Østerågade 40
5672 Broby

Telefon 72 53 19 00

Skriv sikkert til os som privatperson

Skriv sikkert til os som virksomhed

Skriv sikkert til os som offentlig myndighed

Telefontider

Mandag-onsdag 9.00 - 12.00
           Torsdag 9.00 - 13.00
             Fredag LUKKET