Kvalitetsmåling i sociale tilbud

Her kan du finde information om, hvordan vi måler kvaliteten i tilbuddene på baggrund af kvalitetsmodellen, som er udarbejdet af Socialstyrelsen.

Vi anvender kvalitetsmodellen, når vi vurderer tilbuddenes kvalitet. Vi anvender modellen både i forbindelse med tilsynsbesøg og ved nye ansøgninger.

Kvalitetsmodellen er en ramme og et redskab, der giver tilbuddet og socialtilsynet mulighed for dialog på et systematisk grundlag. Kvalitetsmodellen indeholder 7 temaer:

  1. Uddannelse og beskæftigelse
  2. Selvstændighed og relationer
  3. Målgrupper, metoder og resultater
  4. Sundhed og trivsel
  5. Organisation og ledelse
  6. Kompetencer
  7. Fysiske rammer

For hvert tema er der en række kriterier og indikatorer på kvalitet, som vi skal anvende i bedømmelsen af, om tilbuddet har den fornødne kvalitet. Socialtilsynet kan alene godkende tilbud, som efter den samlede vurdering har den fornødne kvalitet.

Se også:
Kvalitetsmodel for sociale tilbud (åbner i nyt vindue)