Driftsorienteret tilsyn

Her kan du læse om, hvordan vi fører driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud, herunder anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg.

Ved driftsorienteret tilsyn vurderer Socialtilsyn Syd, om tilbuddet opfylder kvalitetsmodellens indikatorer og kriterier. Tilrettelæggelsen af driftsorienteret tilsyn tager altid udgangspunkt i de oplysninger, som vi er i besiddelse af om det konkrete tilbud. 

Socialtilsyn Syd fører driftsorienteret tilsyn med tilbud for at sikre, at tilbuddene fortsat har den fornødne kvalitet og opfylder de faglige, økonomiske og organisatoriske betingelser for godkendelse.

Socialtilsyn Syd vurderer konkret, hvilke oplysninger der er nødvendige for at kunne gennemføre det driftsorienterede tilsyn.

Både anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg har til formål at sikre, at tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, ligesom tilsynsbesøgene skal være dialogbaserede og kvalitetsudviklende. Før hvert tilsynsbesøg foretager vi en grundig tilrettelæggelse.

Anmeldte tilsyns besøg kan have et på forhånd fastlagt tema, som tilbuddet forbereder sig på, og Socialtilsyn Syd sender også dagsorden for tilsynsbesøget. Efter tilsynsbesøget bearbejder vi materialet og foretager en vurdering af tilbuddets kvalitet. Vurderingen samles i en tilsynsrapport, som lægges på Tilbudsportalen.

Uanmeldte tilsynsbesøg tilrettelægges altid, så der udvises hensyn til de borgere, der bor i tilbuddet.