Akut bestemmelse

Akut anbringelse af borgere i tilbud, som ikke er godkendt af socialtilsynet

I tilfælde hvor der ikke kan findes et egnet godkendt tilbud, kan en kommune i akutsituationer træffe afgørelse om at anbringe en borger i en ikke godkendt plejefamilie eller et ikke godkendt tilbud i op til 3 uger, jf. servicelovens § 4, stk. 4.

Hvis der efter de 3 uger er behov for forlængelse, kan socialtilsynet, når særlige grunde taler for det, træffe afgørelse om, at tilbud og plejefamilier, som ikke er godkendt af socialtilsynet, kan anvendes i yderligere 3 uger, jf. lov om socialtilsyn § 5, stk. 6.

Akutbestemmelsen finder alene anvendelse på plejefamilier og tilbud, som ikke er godkendt af Socialtilsyn Syd, og således ikke for plejefamilier og tilbud i drift.

Hvis en kommune vurderer, at der er behov for forlængelse, fremsendes ansøgning om forlængelse til Socialtilsyn Syd. Der er ikke formkrav til ansøgningen, men den skal vedlægges dokumentation for:

·         At der er truffet afgørelse om akut anbringelse efter servicelovens § 4, stk. 4

·         Hvilke særlige grunde, der er årsag til den ønskede forlængelse

Socialtilsyn Syd skal altid orienteres af handlekommunen, når en borger anbringes akut i en plejefamilie eller et tilbud.

Orientering og ansøgning til Socialtilsyn Syd skal ske via digital post.  

Plejefamilier og tilbud i drift

Hvis en kommune ønsker at anvende en allerede godkendt plejefamilie eller et allerede godkendt tilbud til en borger, som f.eks. tilhører en anden målgruppe, end det, som plejefamilien eller tilbuddet er godkendt til, skal plejefamilien eller tilbuddet ansøge om en ændring af godkendelsen. Ansøgningsskema.

Hvis en plejefamilie eller tilbud ikke umiddelbart kan godkendes til en ændring, kan der undtagelsesvis meddeles fravigelse fra godkendelsen. Ansøgningsskema.