Akut bestemmelse

Akut anbringelse af borger i ikke-godkendte plejefamilier.

 

I akutte situationer kan en kommune have behov for at anbringe en borger i ikke-godkendte tilbud eller plejefamilier

En kommune kan derfor træffe afgørelse efter servicelovens § 4, stk. 4 om at anbringe en borger i et ikke godkendt tilbud/plejefamilie i op til 3 uger. Det kan både være tilbud og plejefamilier, der slet ikke er godkendt af socialtilsynet, eller tilbud, hvis godkendelse ikke omfatter den pågældende målgruppe mv. Handlekommunen er forpligtiget til, at orientere socialtilsynet om anbringelsen.

Hvis der efter de 3 uger er behov for forlængelse, kan socialtilsynet, når særlige grunde taler for det, træffe afgørelse om, at det ikke godkendte tilbud / plejefamilie kan anvendes i yderligere 3 uger, jf. lov om socialtilsyn § 5, stk. 4.

Betingelsen for, at Socialtilsyn Syd kan træffe afgørelse om forlængelse i yderligere 3 uger, er, at kommunen har truffet afgørelse efter § 4, stk. 4 i serviceloven, og at der er tale om særlige grunde.

Hvis en kommune vurderer, at der er behov for forlængelse, fremsendes ansøgning om forlængelse til Socialtilsyn Syd. Der er ikke formkrav til ansøgningen, men den skal vedlægges dokumentation for, at der er truffet afgørelse om akut anbringelse, og det skal fremgå, hvilken/hvilke særlige grunde, der er årsag til den ønskede forlængelse.

Socialtilsyn Syd skal altid orienteres, når en borger anbringes akut i et tilbud eller i en plejefamilie.

Relevant lovgivning:

Lov om socialtilsyn § 5, stk. 4