Egenbetaling

Borgere, der opholder sig i et botilbud efter serviceloven §§ 107-110, kan opkræves en egenbetaling svarende til omkostningerne for driften af boligen.

Tilbud, der leverer ydelser efter serviceloven §§ 107-110, skal oplyse en takst for benyttelse af tilbuddet.

Tilbuddet skal fastsætte taksten jf. serviceloven § 174 med afsæt i og inden for rammerne af, finansieringsbekendtgørelsen (under revidering til forventet ikrafttræden primo 2017). Ved beregning af taksten skal alle de indtægter og omkostninger, der forventes at være forbundet med driften af tilbuddet eller leveringen af ydelsen medregnes jf. finansieringsbekendtgørelsen § 2.

Af bekendtgørelse om Tilbudsportalen (bekg nr. 1673 af 16/12/2016) § 9 fremgår det, at den takst, der skal indberettes til Tilbudsportalen, skal opgøres i overensstemmelse med finansieringsbekendtgørelsen. Taksten indberettet på Tilbudsportalen skal således indeholde den samlede omkostning ved opholdet i boligen. Den samlede omkostning kan betegnes som bruttotaksten.

Borgere, der opholder sig i et botilbud efter serviceloven §§ 107-110 kan opkræves en egenbetaling svarende til omkostningerne for driften af boligen – nærmere regler for beregningen af egenbetaling fremgår af bekendtgørelsen (bekg. 1387 af 12/12/2006). Som en del af egenbetalingen kan der ligeledes ske opkrævning for øvrige ydelser, der leveres af tilbuddet, herunder kost, vask og øvrige ydelser, opkrævningen af disse ydelser kan ske særskilt således borgeren kan fravælge ydelser helt eller delvist.

Det er kommunalbestyrelsen i handlekommunen, der er ansvarlig for beregning og fastsættelse af borgernes egenbetaling.

Ved opkrævning af borgernes egenbetaling kan handlekommunen vælge at benytte bruttometoden, hvor kommunen betaler tilbuddet den fulde takst og efterfølgende opkræver borgerens egenbetaling direkte ved borgeren, eller nettometoden, hvor kommunen alene betaler tilbuddet den del af taksten, som kommunen skal afholde, mens kommunen overlader til tilbuddet at opkræve borgerne den betaling, som borgerne skal erlægge som egenbetaling.

For socialtilsynet er det ikke relevant, hvilken model der benyttes - da tilsynet skal påse det samlede budget inklusiv omkostningerne ved ophold i boligen. Tilbuddene skal altså fortsat indberette det samlede budget til socialtilsynet via de relevante budgetskemaer på Tilbudsportalen, samt oplyse taksten inklusiv borgernes omkostninger ved ophold i boligen på Tilbudsportalen.