Takster

De enkelte tilbud betaler for godkendelse og driftsorienteret tilsyn. Opkrævningen er baseret på omkostningsbaserede takster, der fastsættes på baggrund af tilbuddenes størrelse og tilsynsopgavens omfang.

 

Takstopkrævningen

Retningslinjerne for Socialtilsyn Syds tastopkrævning er fastlagt i bekendtgørelse om socialtilsyn. Taksterne fastsættes for ét år af gangen. 

Opkrævningen er baseret på omkostningsbaserede takster, der fastsættes på baggrund af tilbuddenes størrelse og tilsynsopgavens omfang.

For tilbud efter servicelovens §§ 101 og 101a samt sundhedslovens § 141 bliver det pladsantal, der danner grundlag for takstberegningen, fastsat som det samlede antal borgere tilbuddet forventer at kunne behandle i det kommende år, divideret med 10.

Socialtilsyn Syds takster for 2021

Takstkategori

Tilsyn

Nygodkendelse

Væsentlig ændring

0-7 pladser

34.842

24.262

8.877

8-24 pladser

41.810

29.144

10.652

25-49 pladser

69.684

48.524

17.753

50+ pladser

104.526

72.786

26.630

 

 

 

 

 

 

Taksten for nygodkendelse
Taksten for nygodkendelse skal betales af nye tilbud, der søger om at blive godkendt af Socialtilsyn Syd. Opkrævningen sker forud for behandlingen af ansøgningen. Når et nyt tilbud er blevet godkendt af Socialtilsyn Syd, skal tilbuddet betale den driftsorienteret tilsynstakst, gældende fra den første måned efter at tilbuddet er blevet godkendt. 

Taksten for driftsorienteret tilsyn
Taksten for driftsorienteret tilsyn skal betales af alle private og offentlige tilbud, der er omfattet af Socialtilsyn Syds tilsyn. Taksten opkræves én gang årligt i første kvartal. 

Taksten for væsentlig ændring
Taksten for væsentlig ændring af eksisterende godkendelse skal betales af allerede godkendte tilbud, hvis der skal foretages en delvis ny godkendelse på grund af væsentlige ændringer i det grundlag, tilbuddet allerede er godkendt på. Der opkræves for den takstkategori, tilbuddet vil tilhøre efter ændringen. Opkrævningen sker, når Socialtilsyn Syd har afgjort, at der er tale om en væsentlig ændring. Efterfølgende vil sagsbehandlingen påbegynde. 

Taksten for skærpet tilsyn
Taksten for skærpet tilsyn skal betales af de tilbud, som Socialtilsyn Syd har afgjort skal underlægges skærpet tilsyn. Den skærpet tilsynstakst udgør 10 % af den ordinære takst pr. påbegyndt måned, som afgørelsen om skærpet tilsyn omfatter.

Tillægstakster
Tillægstakster kan efter en konkret vurdering pålægges tilbud med flere afdelinger, og tilbud hvor tilsynsopgaven har været særligt ressourcekrævende.