Krav til tilbuddets vedtægt

Her kan du læse om, hvilke krav der er til et tilbuds vedtægter i henhold til lov om socialtilsyn.

 

Socialtilsyn Syd træffer efter lov om socialtilsyn § 5, stk. 1 afgørelse om godkendelse efter ansøgning og dialog med ansøger, når tilbuddet opfylder betingelserne for godkendelse.

En af betingelserne for godkendelse er, at private tilbud, som ikke er organiseret som enkeltmandsvirksomheder eller interessentskaber, skal have en vedtægt efter lov om socialtilsyn § 13, stk. 1. Tilbuddets vedtægt skal opfylde betingelserne i lovens § 13, stk. 2.

Bestemmelsen opstiller 8 betingelser for en vedtægt. Vedtægten skal indeholde følgende: 

  1. Angivelse af navn, hjemsted og formål. 
  2. Egenkapitalens størrelse ved oprettelsen, og hvorledes den er indbetalt (kontant eller i værdier). 
  3. Udpegning af ledelse og ledelsens opgaver, ansvar og dispositionsret over for tredjemand. 
  4. Regler om hæftelse for gældsforpligtelser. 
  5. Regler for, hvorledes tilbuddet skal forholde sig med hensyn til budgetlægning, regnskabsførelse og revision. 
  6. Procedurer for vedtægtsændringer.
  7. Regler for anvendelsen af kapitalen i tilfælde af nedlæggelse.
  8. Regler om bestyrelsens sammensætning.

 Alle betingelserne skal være opfyldt for, at tilbuddets vedtægt opfylder lovens § 13, stk. 2.

Socialtilsyn Syd skal løbende påse, at tilbuddets vedtægt indeholder de regler og procedurer, som fremgår af ovenstående bestemmelse. Socialtilsyn Syd foretager derfor en formel gennemgang af tilbuddets vedtægt, men ikke en godkendelse af vedtægtens indhold eller vedtægtsændringer. Der gælder dog særlige regler for godkendelsen af vedtægter for tilbud organiseret som fonde. Se mere under Vedtægter og vedtægtsændringer for fonde.

Vedtægten er en del af tilbuddets godkendelsesgrundlag. Tilbuddene skal derfor oplyse Socialtilsyn Syd om eventuelle vedtægtsændringer ved at sende dem til virksomhedspostkassen (socialtilsynsyd@fmk.dk).

Det skal understreges, at dette er en generel vejledning, hvorfor der ved tvivlsspørgsmål henvises til virksomhedspostkassen (socialtilsynsyd@fmk.dk).