Oversigt: Ændringer i kvalitetsmodellen på tilbudsområdet

Socialtilsyn Syd har udarbejdet en oversigt over de enkelte sproglige justeringer, ændringer og tilføjelser i kvalitetsmodellen for tilbudsområdet. Oversigten viser eksplicit, hvad der er udgået, tilføjet og sproglige justeringer opstilles henholdsvis for gammel og ny kvalitetsmodel. De temaer, kriterier og indikatorer der ikke fremgår eksplicit i oversigten er der ikke foretaget hverken sproglige justeringer eller andre ændringer.

Oversigt: Ændringer i kvalitetsmodellen på tilbudsområdet

Tema:

Uddannelse og beskæftigelse

2016

2017

Kriterium 1

Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse.

Indikator 1a

Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå.

Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte borgernes skolegang, uddannelse, beskæftigelse eller samværs- og aktivitetstilbud, og der følges op herpå.

Indikator 1b

Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud.

Borgerne er i dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelse, beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud. Medfølgende børn på voksentilbud er i dag- og eller grundskoletilbud.

Indikator 1c

 

Udgået.

Indikator 1d

Børnene/de unge i tilbuddet har et stabilt fremmøde i deres undervisningstilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse. Medfølgende børn på voksentilbud er i dag- eller undervisningstilbud (obs. 1.c).

Børnene/de unge i tilbuddet har et stabilt fremmøde i deres undervisningstilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse.

 

Tema:

Selvstændighed og relationer

2016

2017

Kriterium 2

Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed.

Tilbuddet styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed.

Indikator 2a

Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå.

Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte udvikling af borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og leve et så selvstændigt liv som muligt, og der følges op herpå.

Indikator 2b

Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund.

Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Indikator 2d

 

Udgået.

Indikator 2e

 

Udgået.

Indikator 2f

Børnene/de unge har mindst en fortrolig voksen.

Børnene/de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en positiv betydning for deres liv.

 

Tema:

Målgruppe, metoder og resultater

2016

2017

Kriterium 3

Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne.

Tilbuddet arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne.

Indikator 3c

Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold.

Tilbuddet opnår positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold.

 

Tema:

Sundhed og Trivsel

2016

2017

Kriterium 4

Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet.

Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.

Indikator 5c

Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed.

Tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed, modsvarer borgernes behov.

Kriterium 6

Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser.

Tilbuddet forebygger magtanvendelser.

Indikator 6a

Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås.

Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at magtanvendelser så vidt muligt undgås.

Indikator 6b

Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen.

Tilbuddet kan håndtere eventuelle magtanvendelser ved at dokumentere og følge op på disse med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen.

Kriterium 7

Tilbuddet forebygger overgreb.

Tilbuddet forebygger vold og overgreb.

Indikator 7a

Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet.

Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer vold eller overgreb i tilbuddet.

Indikator 7b

 

Udgået.

 

Tema:

Organisation og Ledelse

2016

2017

Kriterium 8

Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse.

Tilbuddet har en kompetent ledelse.

 

Tema:

Økonomi = Udgået

2016

2017

Kriterium 11 + dertilhørende

Indikatorer 11a, 11b, 11c

Udgået.

Kriterium 12 + dertilhørende indikator 12a

Udgået.

Kriterium 13 + dertilhørende indikatorer 13a, 13b

Udgået.