Oversigt: Ændringer i kvalitetsmodellen på plejefamilieområdet

Socialtilsyn Syd har udarbejdet en oversigt over de enkelte sproglige justeringer, ændringer og tilføjelser i kvalitetsmodellen for plejefamilieområdet. Oversigten viser eksplicit, hvad der er udgået, tilføjet og sproglige justeringer opstilles henholdsvis for gammel og ny kvalitetsmodel. De temaer, kriterier og indikatorer der ikke fremgår eksplicit i oversigten er der ikke foretaget hverken sproglige justeringer eller andre ændringer.

Oversigt: Ændringer i kvalitetsmodellen på plejefamilieområdet

Tema: Uddannelse og beskæftigelse

2016

2017

Kriterium 1

Plejefamilien guider, motiverer og støtter barnet i at udnytte sit potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

Plejefamilien støtter barnet i at udnytte sit fulde potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse.

Indikator 1a

Barnet er i dagtilbud eller opfylder undervisningspligten ved at gennemføre et grundskoletilbud med undervisning fra børnehaveklasse til 9. klasse.

Barnet er i dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse.

Indikator 1b

Barnet har et stabilt fremmøde i sit dagtilbud, undervisningstilbud eller Uddannelsestilbud.

Barnet har et stabilt fremmøde i sit dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse.

 

Tema:

Selvstændighed og relationer

2016

2017

Kriterium 2

Plejefamilien styrker barnets sociale kompetencer og selvstændighed.

Plejefamilien styrker barnets kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed.

Indikator 2a

Barnet indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund.

Barnet indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Indikator 2b

Udgået.

Indikator 2c

 

Udgået.

Indikator 2d

Barnet har mindst en fortrolig voksen.

Barnet har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en positiv betydning for barnets liv.

Indikator 3a

Barnet har kontakt og samvær med sin familie, herunder søskende, og med netværk i overensstemmelse med barnets handleplan og aftaler med anbringende kommune.

Barnet har kontakt og samvær med sin familie, herunder søskende, og med netværk i overensstemmelse med det, som er aftalt og planlagt med anbringende kommune.

Indikator 3b

Plejefamilien samarbejder med og inddrager barnets forældre i overensstemmelse med barnets handleplan og aftaler med anbringende kommune.

Plejefamilien samarbejder med og inddrager barnets forældre i overensstemmelse med det som er aftalt og planlagt med anbringende kommune.

 

Tema:

Målgruppe, metoder og resultater

2016

2017

Indikator 4b

Plejefamilien kan redegøre for, hvordan de understøtter opfyldelsen af de mål, der er opstillet for barnets anbringelse eller aflastningsophold i plejefamilien.

Plejefamilien kan redegøre for, hvordan de understøtter opfyldelsen af de mål, der er for barnets anbringelse eller aflastningsophold i plejefamilien.

 

 

Tema:

Sundhed og Trivsel

2016

2017

Kriterium 5

Plejefamilien understøtter barnets inddragelse i og indflydelse på eget liv og hverdagen i plejefamilien.

Plejefamilien understøtter barnets medbestemmelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i plejefamilien.

Indikator 5b

Barnet har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og på hverdagen i plejefamilien i overensstemmelse med alder og modenhed.

Barnet inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og på hverdagen i plejefamilien i overensstemmelse med alder og modenhed.

Indikator 6c

Plejefamiliens viden og indsats vedrørende forhold, som har betydning for barnets fysiske og mentale sundhed, modsvarer barnets alder og behov.

Plejefamiliens viden og indsats vedrørende barnets fysiske og mentale sundhed modsvarer barnets alder og behov.

Indikator 6d

-

Den kommunale plejefamilie følger op på eventuel anvendelse af fysisk guidning og afværgehjælp med henblik på løbende læring og forbedring af deres indsats.

 

Tema:

Familiestruktur og familiedynamik

2016

2017

Kriterium 7a

Udgået.

Kriterium 7b

Plejefamiliens familiestruktur (antal børn, samlivsforhold, fritids- og beskæftigelsesforhold mv.) er hensigtsmæssig i forhold til at give barnet trygge og stabile rammer.

Plejefamiliens familiestruktur er hensigtsmæssig i forhold til at give barnet trygge og stabile rammer.

Kriterium 7c

Plejefamiliens familiedynamik (samspil, relationer, kommunikation) er hensigtsmæssig i forhold til at give barnet trygge og stabile rammer.

Plejefamiliens familiedynamik er hensigtsmæssig i forhold til at give barnet trygge og stabile rammer.

 

Tema:

Kompetencer

2016

2017

Indikator 8a

Plejefamilien er kompetente til at etablere og fastholde tilknytning til barnet.

Plejefamilien kan etablere og fastholde tilknytning til barnet.

Indikator 8b

Plejefamilien er kompetente til at drage omsorg for barnets særlige behov, udvikling og opdragelse.

Plejefamilien kan drage omsorg for barnets særlige behov, udvikling og opdragelse.

 

Tema:

Økonomi = udgået

2016

2017

Kriterium 9 + dertilhørende indikator 9a

Udgået.

 

Tema:

Fysiske rammer

2016

2017

Indikator 10b

De fysiske rammer i plejefamiliens hjem og i omgivelserne tilgodeser barnets behov og giver barnet vedvarende udfoldelsesmuligheder.

Plejefamiliens hjem og omgivelserne tilgodeser barnets behov og giver barnet vedvarende udfoldelsesmuligheder.

Indikator 10 c

-

De fysiske rammer afspejler, at det er barnets hjem.