Magtanvendelse – Socialtilsyn Syd udvikler systematik og ensartethed

Med henblik på udvikling af praksis er Socialtilsyn Syd fra 2. halvår 2018 begyndt at sende en kvittering til alle sociale tilbud, der indberetter magtanvendelse.

Med henblik på udvikling af praksis er Socialtilsyn Syd fra 2. halvår 2018 begyndt at sende en kvittering til alle sociale tilbud, der indberetter magtanvendelse.

Det vil fremgå af kvitteringen, hvor mange indberetninger, Socialtilsyn Syd har modtaget fra tilbuddet den foregående måned. Det vil også fremgå, hvis der er opmærksomhedspunkter til indberetningerne, f.eks. hvis de er indberettet for sent.

Socialtilsyn Syds opgave vedrørende magtanvendelse er at vurdere, om indberetningerne giver anledning til tilsynsmæssige overvejelser.

Det fremgår af kvalitetsmodellen, at Socialtilsyn Syd skal føre tilsyn med, om tilbuddenes pædagogiske indsats understøtter, at magtanvendelse så vidt muligt undgås, og om tilbuddet kan håndtere eventuelle magtanvendelser ved dokumentation og opfølgning med henblik på løbende læring og forbedring.

Formålet med Socialtilsyn Syds praksisudvikling vedrørende ensartethed og systematik i tilbagemeldingerne er at fastholde og udvikle tilbuddenes kvalitet vedrørende den pædagogiske forebyggelse af magtanvendelse og efterfølgende læring.

Kvitteringsskrivelserne vil blive brugt i den dialog, Socialtilsyn Syd har med tilbuddene i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn. Den systematiske og ensartede tilgang til tilsyn med magtanvendelse vil blive yderligere strategisk udbygget, så der udvikles flere redskaber til brug i dialogen om kvaliteten.

Socialtilsyn Syd vil som altid indgå i en konstruktiv og udviklingsorienteret dialog med alle tilbud, så det mål, socialtilsyn og tilbud arbejder for, fastholdes og udvikles: Høj kvalitet i de sociale tilbud, borgerne får.