Indskrivning af borgere, som tilbud og plejefamilier ikke er godkendt til

Det fremgår af tilbud og plejefamiliers godkendelse, hvilke og hvor mange borgere, der kan indskrives i tilbuddet, og der kan som klart udgangspunkt ikke indskrives borgere uden for godkendelsen.

Det sker, at kommuner retter henvendelse til tilbud og plejefamilier med ønske om at anbringe en borger, som ikke er inden for den ramme, Socialtilsyn Syd har godkendt.

F.eks. fordi borgeren er lidt yngre, end tilbuddet eller plejefamilien er godkendt til, eller fordi der ikke er ledige pladser. Der er tre måder, ønsket kan imødekommes på:

1) Anbringelsen er akut

Hvis der er akut behov for at anbringe en borger og der ikke kan findes et egnet godkendt tilbud, kan kommunen efter lov om social service § 4, stk. 4 visitere borgeren til et ikke godkendt tilbud i 3 uger.

Hvis en plejefamilie f.eks. er godkendt til børn fra 0-10 år, kan kommunen visitere et barn på 12 år i 3 uger, hvis der er et akut behov.

Når særlige grunde taler for det, kan Socialtilsyn Syd træffe afgørelse om at forlænge perioden med 3 uger.

2) Generel ændring af godkendelsen

Tilbud og plejefamilier kan ansøge om ændring af godkendelsen, så den godkendte ramme udvides. Ansøgning skal ske via et ansøgningsskema, som du for plejefamilier finder her og for tilbud her

Når Socialtilsyn Syd behandler en ansøgning om ændring, foretages der en vurdering efter kvalitetsmodellen, hvor det vurderes, om tilbuddet eller plejefamilien har den fornødne kvalitet til ændring af godkendelsen.

3) Midlertidig fravigelse fra godkendelsen

Hvis en ansøgning om ændring af den generelle godkendelse ikke kan imødekommes, er der undtagelsesvis mulighed for, at Socialtilsyn Syd kan træffe afgørelse om fravigelse inden for en nærmere bestemt periode og på nærmere bestemte vilkår.

Det kræver, at fravigelsen er nødvendig, midlertidig, og at tilbuddet eller plejefamilien ikke generelt kan godkendes til den pågældende målgruppe. Det kan f.eks. være, at der ikke generelt er kompetencer i tilbuddet til at modtage en bestemt målgruppe, men at der suppleres med relevante kompetencer i indskrivningsperioden.