Flere sociale tilbud omfattes af socialtilsynenes kompetence

Folketinget har den 6. december 2016 vedtaget en række ændringer af lov om socialtilsyn, som betyder, at socialtilsynene fra 1. januar 2017 skal føre driftsorienteret tilsyn med flere sociale tilbud.

Opdateret 7. december 2016

De tilbud, der nu omfattes, er botilbudslignende tilbud, hvor borgerne har lejekontrakt, men hvor boligerne er oprettet efter andre bestemmelser end lov om almene boliger.

Det kan f.eks. være boliger, hvor borgerne har indgået lejekontrakt med en privat udlejer, eller boliger, hvor kommunen er udlejer. Det er ikke længere en forudsætning, at kommunen har visiteret borgeren til boligen.

Hensigten med ændringen har været at sikre, at flere tilbud, der indholdsmæssigt kan sidestilles med tilbud, hvor socialtilsynene fører tilsyn i dag, også får tilsyn fra socialtilsynet fremover.

Et botilbudslignende tilbud er fremover omfattet af socialtilsynenes kompetence, hvis disse fire betingelser i lov om socialtilsyn § 4, stk. 1, nr. 3, er opfyldt:

  • a) tilbuddet leveres til beboere i plejeboliger eller lignende boligformer efter andre bestemmelser end nævnt i stk. 1, nr. 2,
  • b) hjælpen udgår fra servicearealer knyttet til boligerne og ydes af et fast ansat personale,
  • c) tilbuddet til beboerne omfatter i væsentligt omfang støtte efter § 85 i lov om social service, og
  • d) tilbuddets målgruppe er personer, der har ophold i boligen på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Socialtilsyn Syd vil i løbet af december og januar kontakte kommunerne inden for Region Syddanmark og Frederiksberg Kommunes geografiske område med henblik på at afdække, om nogle af de tilbud, hvor kommunerne i dag selv varetager det driftsorienterede tilsyn, skal omfattes af Socialtilsyn Syds kompetence.

Det vedtagne lovforslag finder du på dette link (åbner i nyt vindue).