Ændret og målrettet tilsyn med tilbuddenes økonomi

Lov om socialtilsyn er ændret, og den økonomiske del af socialtilsynet er fra 1. januar 2017 angivet i lov om socialtilsyn § 6, stk. 2, nr. 7, samtidig er økonomi udgået af kvalitetsmodellen som selvstændigt tema, og ikke længere en del af bilaget til bekendtgørelsen.

Ændret og målrettet tilsyn med tilbuddenes økonomi

Ændringerne har følgende overordnede indhold:

 1. Et tilbuds økonomi er som hidtil en betingelse for tilbuddets godkendelse
 2. Socialtilsynet skal fortsat føre tilsyn med økonomien i tilbuddene som et element i en vurdering af den fortsatte kvalitet.
 3. Det økonomiske tilsyn reguleres nu i lov om socialtilsyn, hvor det fremgår, at vurdering af tilbuddenes økonomi indgår som et led i vurdering af tilbuddenes samlede kvalitet.
 4. Ordlyden i bekendtgørelsen ændres fra ”budget” til ”årsbudget”. Socialtilsynet skal i vurderingen af kvaliteten af tilbuddenes økonomi i henhold til ny bestemmelse § 6, stk. 3 i lov om socialtilsyn tage stilling til:

  1. Om tilbuddet er økonomisk bæredygtigt
  2. Om tilbuddet økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet ift. pris og målgruppe
  3. Samt om der er gennemsigtighed i tilbuddets økonomi.

 5. Der stilles fortsat krav om årlig godkendelse af tilbuddenes årsbudgetter, men lovgiver angiver at ville forenkle budgetskemaerne forud for indberetning af årsbudgetter for 2018.
 6. Socialtilsynet skal i sin vurdering af, om tilbuddet har den fornødne økonomiske kvalitet, tage udgangspunkt i de oplysninger, der fremgår af budgetskemaet, budget- og regnskabsnøgletal, revisionspåtegninger og de private tilbuds årsregnskaber
 7. Koncerner og koncernlignende konstruktioner skal fortsat udarbejde koncernnote. Tidligere kunne formuleringen dog misforstås, da det fremgik, at der skulle udarbejdes et koncernbudget. Dette er ændret således, at der nu fremgår, at der skal udarbejdes en koncernnote i tilknytning til budgettet. Fristen for indsendelse af de offentlige tilbuds årsbudgetter ændres fra den 1. oktober til den 15. november, mens de private tilbud fortsat skal indsende årsbudgettet senest 1. oktober.
 8. Med fristen den 15. november for de offentlige tilbud sikres det, at budgetfristen ligger efter fristen for vedtagelse af kommunernes og regionernes samlede årsbudget.
 9. Hvis den økonomiske kvalitet i tilbuddet ikke er tilstrækkelig, kan socialtilsynet fortsat træffe afgørelse om skærpet tilsyn og/eller påbud, eller i yderste konsekvens ophør af godkendelsen, hvis forholdene i det enkelte tilbud tilsiger det, og betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.