Kvalitetsmåling i sociale tilbud

Her kan du læse om, hvordan Socialtilsyn Syd måler kvaliteten i sociale tilbud på baggrund af kvalitetsmodellen, som er udarbejdet af Socialstyrelsen.

Kvalitetsmodellen

Socialtilsyn Syd anvender kvalitetsmodellen, som er udarbejdet af Socialstyrelsen, når Socialtilsyn Syd vurderer tilbuddenes kvalitet. Kvalitetsmodellen anvendes både i forbindelse med nye ansøgninger og ved tilsynsbesøg.

Kvalitetsmodellen er en ramme og et redskab, der giver tilbuddet og socialtilsynet mulighed for dialog på et systematisk grundlag.

De 7 temaer i kvalitetsmodellen

Kvalitetsmodellen indeholder 7 temaer:

  1. Uddannelse og beskæftigelse
  2. Selvstændighed og relationer
  3. Målgrupper, metoder og resultater
  4. Sundhed og trivsel
  5. Organisation og ledelse
  6. Kompetencer
  7. Fysiske rammer

For hvert tema er der en række kriterier og indikatorer på kvalitet, som socialtilsynet skal anvende i bedømmelsen af, om tilbuddet har den fornødne kvalitet. Socialtilsynet kan alene godkende tilbud, som efter den samlede vurdering har den fornødne kvalitet.

Vil du vide mere om kvalitetsmodellen? 

Hvis du vil læse mere om kvalitetsmodellen, herunder om dens temaer, kriterier og indikatorer henvises der til Bilag 1 i bekendtgørelse om socialtilsyn. Bekendtgørelsen om socialtilsyn kan findes på Retsinformation.dk